Historien om Eskön

För drygt 3 000 år sedan blev de högsta bergstopparna på Eskön synliga över vattenytan som då var cirka 25 meter över nuvarande havsnivå. Någon gång kring Kristi födelse kan man tydligt se att landhöjningen format två öar och för cirka 500 år sedan sjönk vattennivån så pass att dessa öar blev en. Det är den ön som vi idag kallar Eskön.

Det har funnits bofast befolkning på Eskön åtminstone från någon gång runt sekelskiftet 1200- och 1300-tal.  Kustnära Bostäder har utfört en arkeologisk utgrävning av tre stycken röjningsrösen intill den så kallade Kyrkängsvreten söder om Eskö by. Med hjälp av så kallad kol-14-metod har ett av rösena tidsbestämts till en period mellan slutet av 1200-talet och början av 1300-talet. Strandlinjen såg vid den här tiden helt annorlunda ut jämfört med idag. Se landhöjningskartorna från Sveriges Geologiska Undersökning enligt nedan.

Den första personen som vi har ett namn på var fiskaren Monss som bodde i Eskö by i början av 1500-talet. Monss var skattlagd för jordbruk och fiske. I 1541 års skattelängd omnämns Eskön för första gången som Äsköne. Av skattelängden framgår att Monss fiskade runt Eskön. På den här tiden var kronan (=den kungliga staten) berättigad till hälften av all jakt och fiskefångst.

Boplatserna låg före 1800-talet  på västra Eskön, medan platsen för det vi idag ser som villaområdet och småbåtshamnen (den södra delen av ön) bär på en egen, hittills relativt okänd historia. Av skogsdelningskartan från 1765 framgår det dock att området är namngivet med olika platsnamn där ordet ”Hamn” ingår på nio ställen (Hamnmarsskiftet, Hamnmaren, Hamnmarsmuren, Hamnsundsviken, Hamnsundsudden, Hamnsundsrönningen, Hamnänget, Hamnängsharn och Hamnsundsharn). Området måste därför i gamla tider ha haft en ganska stor betydelse för angöring av båtar.

En teori är att södra delen av ön varit en så kallad ”Hamna” i Sveakungarnas krigsorganisation Ledungen. En Hamna var den minsta indelningsenheten i Ledungen och hade till uppgift att, när kungen utlyste ledung, ställa upp en eller flera vapenföra män med sköld, svärd, spjut, järnhatt, harnesk och pilbåge.

Två byar ansvarade tillsammans för en Hamna, vilket i detta fall skulle kunna innebära att Eskö by tillsammans med någon annan närliggande by varit ansvarig för denna Hamna. Ledungssystemet fungerade i Sverige ända fram till 1400-talet. Med en strandlinje som på den tiden var cirka 4 meter högre än dagens nivå skulle Hamnsundsrönningen (se karta från 1765) ha varit en utmärkt skyddad vik med tillgång till sötvatten från den numera återskapade Hamnmaren som på dagens kartor benämns Östra Maren. Lokala hembygdsforskare skulle kunna se ovanstående teori som en utmaning för vidare forskning.

I Laga skiftets bysprängning 1896 ålades de stora markägarna Anders och Karin Larsson på ön att senast 1899 flytta ut sitt boende och sina byggnader från byn till östra Eskön. Mangårdsbyggnaden finns kvar på adressen Utskärsvägen 71. Vid småbåtshamnen har det tidigare funnits en ångbåtsbrygga som sannolikt varit trafikerad någon gång runt sekelskiftet 1800/1900. I samband med byggnationen av nuvarande småbåtshamn kunde tydliga rester från detta spåras i och runt vattnet.

Förlista skepp och fiske

1904 förliste skonertsskeppet Fanny Raumo utanför Eskön. Natten var kall och vintern hård när hon gick på grund. De finska sjömännen lyckades med ortsbefolkningens hjälp ta sig oskadda i land, men skeppet, likt ett spökskepp sjönk så småningom till havets botten. Det sägs att en av stugorna på ön är byggda av vrakdelar som plockades upp från vattnet senare och att det fortfarande idag går att hitta spår av vraket för den som vågar dyka ner och se efter. Gunnar Gadestedt har beskrivit den dramatiska förlisningen på ett bra sätt i bifogad artikel.

Fritidshusbebyggelsen tog fart på västra Eskön i anslutning till den befintliga byn på 60- och 70-talen. Esköhamn blir den första mer samlade bebyggelsen på östra Eskön.

Fiske har varit Esköns huvudnäring så långt tillbaka vi kan se i kyrka och historieböckerna, men under 1900-talets senare hälft avtog denna verksamhet. Idag finns det ingen på ön som livnär sig av fiske, men möjligheterna är många för framtidens Eskön.

2015 restaurerades den lilla sjön Östramaren för att delvis återskapa Hamnmaren. Detta ökar givetvis attraktiviteten på de näraliggande villatomterna och möjliggör för boende och besökare på ön att även ta sig ett sötvattensdopp.

Karta från skogsdelningen år 1765

Hamn- och bostadsområdet på laga skifteskartan från år 1896.

Hamn- och bostadsområdet på laga skogsdelningskartan år 1765.

Landhöjning

Aktiviteter på Eskön

Kanotstopp

Föreningen Naturkraft har flera kanotstopp på Eskön och anordnar även andra aktiviteter för vuxna & barn.

Örnskådning

Håkan Vargas arrangerar på vinterhalvåret örnskådning och fotografering från sitt gömsle på Eskön.

Evenemang

Esköföreningen och Eskö stugförening arrangerar Strömmingsdagen, midsommarfirande, pub-kvällar mm.

Sommargympa

Friskis och Svettis anordnar under den varmare säsongen sommargympa på ängen i Eskö by. Var med du också!